Politika SHE

Vedení společnosti CZ-AUTO Systems a.s., přijalo odpovědnost za SHE a zavazuje se uplatňovat tyto aktivity:

- pravidelně přezkoumávat a neustále zlepšovat systém SHE,

- vyhledávat a nahrazovat nebezpečné chemické látky a směsi méně nebezpečnými a tak chránit zdraví zaměstnanců,

- ohleduplně a racionálně využívat energie a zdroje,

- důslednou prevencí, vyhledáváním potencionálních rizik, řízením aspektů a nebezpečí, používáním vhodných postupů a prostředků omezit negativní dopady případných havárií a možných úrazů,

- dodržovat veškerou odpovídající legislativu, interní předpisy a jiné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

- aktivním působením, tj. pravidelným proškolováním a vzděláváním, na povědomí zaměstnanců zamezit negativním vlivům na životní prostředí a na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

- otevřeně komunikovat se zaměstnanci a zainteresovanými stranami a vzájemně se motivovat.

Vedení společnosti CZ-AUTO Systems, a.s., od svých zaměstnanců očekává: 

- při plnění pracovních úkolů osobní odpovědnost a aktivní přístup k ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a ochraně svého zdraví i bezpečnosti a zdraví svých spolupracovníků, 

- odstranění nebo požadování odstranění zjištěných nedostatků v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- podáváním námětů zlepšovat oblast bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.